It is a strange sort of pain "to die of yearning for something you'll never experience"

Thursday, January 17, 2008

فلس
فلس
فلس

دروغ
دروغ
دروغ

بوی فلسهای تنت در بند بند انگشتانم می دود
بوی ملافه های بی حجم ، اتاقهای سرد

کلمات
کلمات
کلمات
بيهوده می کوشم
می دانم
تاول هايم
را
درمانی
نيست.

Hypersmash.com