It is a strange sort of pain "to die of yearning for something you'll never experience"

Friday, December 06, 2002:و باز هم از یانیس ریتسوس
------------------------------
شنیدنی و ناشنیدنی

،حرکتی سریع ، دور از انتظار
.دست او،بر روی زخم چسبید تا خون را بند آورد
اما ما نه صدای شلیکی شنیدیم
.نه پرواز گلوله ای دیدیم
.دستش را پایین آورد،لبخندی زد
.اما باز دستش را سراند روی زخم
،کیفش را از جیب در آورد
.پولی را با نزاکت گذاشت دست گارسن و بیرون رفت
فنجان کوچک قهوه شکست
.این یکی را دیگر شنیدیم

No comments:

Hypersmash.com